OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY S POSKYTNUTÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť DNA agency, s.r.o., ako organizátor Podujatia, v súvislosti s predajom vstupeniek v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 118/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a organizátora podujatí, a na marketingové účely organizátora podujatí. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Všetky údaje majúce povahu osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., sú získavané výhradne na základe súhlasu dotknutých osôb, pričom dotknuté osoby prehlasujú že poskytujú prevádzkovateľovi bezpodmienečný súhlas na spracovanie týchto osobných údajov s tým, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a súhlas je daný na vopred stanovený účel a v rozsahu údajov, s ktorých spracovaním dotknutá osoba súhlasí. Prevádzkovateľ sa zaručuje že spracovávané osobné údaje chráni pred ich zverejnením tretím osobám a že ich uchováva a používa výhradne na stanovený účel a v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.

Registrovaný účastník (ďalej len „účastník“) v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. súhlasí s tým, aby organizátor DNA agency, s.r.o., so sídlom Šalgovická 21,08006 Prešov, IČO: 50 050 249 spracoval, uchoval a použil účastníkom uvedené osobné údaje, v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel a v rozsahu, ktorý dotknutý účastník poskytuje, v súlade so zákonnými bezpečnostnými zásadami a v súlade so zákonnou ochranou týchto osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky a súčasným vyjadrením súhlasu účastníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, organizátora podujatia a účastníka podujatia, ako aj obsahujú základné zásady ochrany osobných údajov pri ich získavaní, uchovávaní a spracovaní organizátorom. Podmienkou pre zakúpenie vstupenky je, že sa účastník oboznámi s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom má možnosť sa aktívne podieľať na ich obsahu a vyjadrí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlas, ako aj vyjadrí súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov, ktorý je ich súčasťou.

Majiteľ vstupenky, je dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená vyjadriť súhlas podľa § 15 Zákona 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba týmto záväzne prehlasuje, že poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi – organizátorovi podujatia v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že dáva súhlas na uchovanie a na spracovanie poskytnutých osobných údajov a to v databáze organizátora. Získanie a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie účelu zmluvy medzi organizátorom a účastníkom, teda na rezerváciou vstupenky (ktorá je každá unikátna, označená osobitným QR kódom), potvrdenie rezervácie, uskutočnenie platby a zaslanie vstupenky na podujatie na kontaktné údaje dotknutej osoby. Účel pre ktorý poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje je : zaslanie potvrdenia o rezervácii, spracovanie platby, zaslanie vstupenky a tiež na marketingové, reklamné a propagačné účely, to znamená najmä kontaktovanie dotknutej osoby za účelom zaslania noviniek o podujatiach, newsletter, organizačné pokyny a podobne. Dotknutá osoba zároveň vyjadruje týmto súhlas na

získanie a spracovanie svojej podobizne, ktorá môže byť zachytená na fotografii a videozázname z podujatia a to výlučne na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo a na marketingové účely. Dotknutá osoba je informovaná o tom, že svoj súhlas so získaním, uchovaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov, sa poskytuje na neurčitú dobu a môže ho kedykoľvek odvolať a za spracovanie údajov a použitie na stanovený účel, jej nepatrí odmena.

Organizátor sa zaväzuje v súlade so Zák. 18/2018 Z.z. zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, ktoré nesprístupní tretej osobe. Organizátor sa zaväzuje ochraňovať a uchovať osobné údaje spôsobom podľa Zák. 18/2018 Z.z.

INFORMÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Sme potešení vašou návštevou na našich webových stránkach a tiež vaším záujmom. Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, na ktorú pri našich obchodných procesoch pamätáme. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov využité len na účely a za podmienok stanovených v týchto Podmienkach.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu tovaru či služieb alebo k účasti v súťaži, anketách, vypísaniu cien alebo na realizáciu zmluvy apod. Vaše osobné údaje môžu byť rovnako v obmedzenom rozsahu zhromažďované a spracovávané aj pri návšteve našich webových stránok prostredníctvom tzv. cookies, ak ich používanie nezakážete.

Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb vám, popr. na zasielanie obchodných oznámení, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, na ktorý boli uložené a v nevyhnutnom rozsahu. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho predchádzajúceho dovolenia predávané iným správcom osobných údajov. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je prípustné len na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi. Technickým zaistením spracovania vašich osobných údajov, ktoré poskytujete našej spoločnosti predpredpredaj.sk má na tento účel postavenie spracovateľa, respektíve prevádzkovateľa osobných údajov v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.. DNA agency, s.r.o., so sídlom Šalgovická 21,08006 Prešov, IČO: 50 050 249, má povinnosť k ochrane osobných údajov a je oprávnená použiť vaše osobné údaje len na účel a v rozsahu stanovenom v týchto Podmienkach.

Zasielanie obchodných oznámení

Vami poskytnutú emailovú adresu je spoločnosť DNA agency, s.r.o., oprávnená využiť na zasielanie obchodných oznámení, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, súťažiach alebo na ponuku výrobkov a služieb, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. V prípade, že si neželáte ďalšie

zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu obsahujúceho obchodné o

Bezpečnosť

Spoločnosť DNA agency, s.r.o., prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovávanie vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný len na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

Právo na informácie

Je našou zákonnou povinnosťou Vás ako subjekt osobných údajov v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. informovať o tom, že poskytnutie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. Máte právo byť kedykoľvek na požiadanie informovaní o tom, aké údaje o vás spracovávame, na aké účely a ďalej o tom, akým ďalším subjektom sú vaše osobné údaje predávané, v akom rozsahu a na aký účel. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, zablokovanie alebo likvidáciu nesprávnych alebo nepresných údajov. V prípade, že na poskytnutie Vašich osobných údajov bol požadovaný Váš výslovný súhlas, máte právo Váš súhlas kedykoľvek písomne a bez postihu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na našu adresu: DNA agency, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@dnaagency.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade návrhov alebo sťažností.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Spoločnosť DNA agency, s.r.o, používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to nevyhnutný a v rozsahu aký bol Vami odsúhlasený a na Vami odsúhlasený účel.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou a mlčanlivosťou.

Možnosť odhlásenia

Naša spoločnosť získava a používa Vaše údaje zákonným spôsobom a za účelom registrácie na podujatia a na marketingové účely. Zároveň v záujme skvalitnenia služieb a prijímanie Vašich spätných väzieb a názorov, je potrebné zachovať kontakt medzi našou spoločnosťou a Vami, našim zákazníkom. Vaše údaje prispievajú k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je, samozrejme, dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies

Spoločnosť DNA agency, s.r.o, používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského

komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať o. i. na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky.

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery pomocou cookies štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači.

Spracovávanie osobných údajov tretími stranami

Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami na ochranu osobných údajov a spoločnosť DNA agency, s.r.o., nemôže byť zodpovedná za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán – prevádzkovateľov týchto iných webových stránok s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si, prosím, skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie prevádzkovateľa: Spoločnosť DNA agency, s.r.o., sa zaväzuje úplne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke našich produktov, sú nevyhnutné na vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovníckych operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácie vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy DNA agency, s.r.o. Šalgovická 21 08006 Prešov, IČO: 50 050 249, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné/ oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

V BRATISLAVE 7.11.2018